Skip to main content

BIRA’s standpunt over de publicatie van het zesde IPCC klimaatrapport

2021-08-11

Collegiaal getoetst onderzoek, uitgevoerd door vele onafhankelijke partijen wereldwijd, waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, heeft het onweerlegbare bewijs geleverd dat de activiteiten van de mens de belangrijkste oorzaak zijn van de momenteel waargenomen snelle klimaatveranderingen. Uit een nieuwe synthese van dit bewijsmateriaal, deze week gepubliceerd in het zesde rapport van het IPCC, blijkt eens te meer hoe belangrijk deze boodschap is. Dr. Jean-François Müller, een wetenschapper van het instituut, heeft bijgedragen aan hoofdstuk 6 van het rapport, dat handelt over het effect op het klimaat van andere luchtverontreinigende stoffen dan koolstofdioxide.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor onze generatie, en voor toekomstige generaties. Waarnemingen vanaf de grond en vanuit de ruimte van onze atmosfeer, de oceanen en het land op aarde leveren unieke informatie op die van groot belang is om de klimaatverandering te begrijpen en aan te pakken.

Standpunt van het BIRA over klimaatverandering
De opdracht van het Instituut omvat(*) :
- het uitvoeren van langetermijnmetingen die bijdragen tot de opsporing en de toewijzing van de waargenomen klimaatveranderingen,
- het verbeteren van ons begrip van de mechanismen die deze veranderingen veroorzaken,
- het evalueren van de mogelijke toekomstige gevolgen ervan, voor zover ze betrekking hebben op de samenstelling van de atmosfeer en de relatie ervan met ons milieu en met de ruimte.
Ook het delen van deze wetenschappelijke bevindingen en afgeleide informatie met de wetenschappelijke gemeenschap, de burger en de beleidsmakers behoort tot de taken van het Instituut (*).
In het licht van het voorgaande sluit het Instituut zich aan bij de oproepen van de wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving om dringend actie te ondernemen om onze impact op het klimaat te beperken.
Het Instituut staat klaar om wetenschappelijke kennis en informatie te verschaffen binnen zijn expertisedomeinen ter ondersteuning van beleidsmaatregelen die het inperken van en het aanpassen aan klimaatveranderingen tot doel hebben.
 (*) Koninklijk Besluit van 8 april 2002

Bovenstaande standpuntverklaring over klimaatverandering werd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) aangenomen om zijn ambitie en zijn rol in het onderzoek naar klimaatverandering te verduidelijken. Het bevestigt de wetenschappelijke basis voor de consensus onder aardwetenschappers dat menselijke activiteiten de hoofdoorzaak zijn van de recente opwarming van de aarde, en dat het verschaffen, valideren en interpreteren van gegevens over het klimaat deel uitmaakt van de opdrachten van het Instituut.

De standpuntverklaring vormt de basis voor de dialoog met de stakeholders over de klimaatveranderingsproblematiek: de wetenschappelijke gemeenschap, de burger en de beleidsmakers. Het Instituut is bereid elk initiatief te steunen dat door de bevoegde Belgische regeringen wordt genomen om ons onderzoek en onze diensten in verband met klimaatverandering te versterken.

News image 1
News image legend 1
Het 6e IPCC-rapport over klimaatverandering, met ernstige waarschuwingen over de evolutie van ons klimaat, de gevolgen ervan en de nodige maatregelen om ze te voorkomen.
News image 2
News image legend 2
BIRA-wetenschappers zijn sterk betrokken bij de gegevensverwerking van het TROPOMI-instrument aan boord van ESA's Sentinel-5P satelliet. Met dit instrument kunnen we elke 24 uur een reeks chemische stoffen meten die van cruciaal belang zijn voor het klimaat en andere atmosferische processen, en dit over de hele aardbol, op een nooit eerder geziene schaal van detail.
News image 3
News image legend 3
De vloot van internationale aardobservatiesatellieten die ons in staat stelt de toestand van het wereldklimaat en de evolutie ervan op de voet te volgen.